SALLIVA
25.5.2018

TIETOSUOJASELOSTE_25_5_18.pdf

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
EU:n yleinen tietosuoja -asetus 2016 / 679.

Rekisterinpitäjä

SALLIVA
Y-tunnus: 2769675-7
Osoite: Moisiontie 5
Kotipaikka: Lempäälä
Puhelin. +358 50 562 3314
Sähköposti: ninna@salliva.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Ninna Varjus, ninna@salliva.fi, +358 50 562 3314

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja viestintä. Sekä palvelun toteutuksessa oleellisesti tarvittavat henkilötiedot, kuten sukupuoli, ikä, erityisruokavalio yms. Henkilötietoja kuten sähköpostiosoite kerätään asiakkailta laskujen lähettämistä varten. Puhelinnumero kerätään yhteydenottoa ja mm. whatsapp palvelun käyttöä varten. Lisäksi osoitetiedot kysytään tapaamispaikan sopimisen takia, mikäli tapaaminen ei ole Sallivan järjestämässä paikassa.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, pituus, paino, ikä ja suppea terveysselvitys. Tiedot ostetuista palveluista, palvelun kestosta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään asiakkaan itse täyttämästä esitietolomakkeesta, joka sijaitsee erikseen salatuilla nettisivuilla. Asiakastietoja saadaan myös www -sivuilla olevien lomakkeiden avulla, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja mahdollisista kilpailuista, joihin asiakas osallistuu. Asiakastietoja tallennetaan lisäksi laskutusohjelmaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on erikseen asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, koska käytössä on Googlen omistama pilvipalvelu.

Rekisterin suojaus

Paperisena esitietolomakkeet säilytetään Salliva yrityksen kotitoimistolla lukollisessa kaapissa. Sähköisessä muodossa olevat esitietolomakkeet säilytetään internetin pilvipalvelussa (Google drive), jonne on pääsy puhelimesta, jonka avaamiseen vaaditaan salasana. Lisäksi tabletilta ja tietokoneelta mentäessä pilvipalveluun vaaditaan palvelun avaamiseen salasana. Salasanojen säännöllinen vaihtaminen lisää suojausta. Kaikkia tallennettuja asiakastietoja käsittelee ainoastaan rekisteristä vastaava yrittäjä luottamuksellisesti ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan tarkkaavaisuutta.

Tietojen säilytys

Rekisteristä vastaava yrittäjä säilyttää asiakastietoja niin kauan kun se on asiakassuhteen ylläpidon kannalta oleellista.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteristä vastaavaan yrittäjään, jonka yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteristä vastaavaan yrittäjään. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteristä vastaavan yrittäjän on vastattava asiakkaalle EU:n tietosuoja -asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterin ylläpitäjän on vastattava asiakkaalle EU:n tietosuoja -asetuksessa säädetyssä ajassa.